بهترین دکتر روانشناس خانواده، ازدواج در سعادت آباد و پونک

دکتر مرضیه خمسه  زوج درمانگر و مشاوره روابط بین فردی

12سالمشاورهحضوریدرزمینههایذیلدرکلینیکهای  ومجتمعهایآموزشیشهرتهران

سوابقتحصیلوحرفهای:

دانشجوییدکتریروانشناسیتربیتیعلوموتحقیقات

کارشناسیارشدرشتهروانشناسیتربیتیازدانشگاهخوارزمیتهران

کارشناسیرشته  علومتربیتیازدانشگاهعلامهطباطبایی

عضوسازماننظامروانشناسیومشاورهکشور

مولف۸جلدکتابدرزمینهروانشناسی

تدریسدروسمهارتهایزندگیدردورهابتدایی چاپمقالاتباموضوعروانشناسیدرماهنامهمرکزمشاورهشرکتملینفت

گذراندندورههای:

ارزیابیوتشخیصبهروشرفتار درمانیشناختی (CBT)دردانشگاهتهران

دورهسبکهایفرزندپروریدردانشگاهتهران

دورهخانوادهدرمانی 

دوره طرحواره درمانی

دورهتشخیصودرماناختلالاتیادگیریدردانشگاهالزهراء

عضویتدرانجمنها:

عضوسازماننظامروانشناسیومشاورهایران

عضوانجمنروانشناسیایران 

عضو انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

عضوسرایاهلقلم

خدماتغیرحضوری:

ارائهخدماتتخصصیروانشناسیدرداخلوخارجازکشور

شمارهواتساپ  جهتهماهنگیوقتمشاورهحضوری،  تلفنیوآنلاین:

  09304390117    ( لطفاپیامدرتلگرامارسالنمائید)

ما را درفضای مجازی دنبال کنید:

اینستاگرامhttp://www.instagram.com/khamseh_1216  

وب سایت    https://dr-khamseh.ir

وبلاگ ravanshenas-khamseh.blogfa.com 

کانال تلگرام   https://t.me/Psychologist_Khamseh

گروه پرسش وپاسخ تلگرامی   https://t.me/Psychologist_onlin

تماس با ما

 برای هماهنگی وقت مشاوره

حضوری، تلفنی و آنلاین

 با شماره 09304390117

با پیام در واتساپ ارتباط بگیرید

instagram 1whdownload 2